Статут Карапчівського ЗДО

  • 471

Затверджено:

                                                                   рішенням  позачергової  ІVсесії VIII скликання                                                                

                                          Карапчівської сільської ради

                                          

                                                  Рішення сесії №  11   від  25.01.2021р                             

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С т а т у т

Карапчівського закладу дошкільної освіти

Карапчівської сільської ради

Чернівецького району

Чернівецької області

(нова редакція)

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2021року

І.ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Карапчівський  заклад дошкільної освіти створено   на    підставі   рішення        Карапчівської   сільської   ради   № 2  від   17 лютого  2084  року є комунальною власністю.

Повне найменування: Карапчівський заклад дошкільної освіти  Чернівецького району Чернівецької області.

Скорочене найменування: Карапчівський  ЗДО.

Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

1.2.Місце знаходження закладу дошкільної освіти:

 60420, Чернівецька  область, Глибоцький  район,  село  Карапчів,  вулиця  Іон Крянге, 4.

1.3.Засновник  Карапчівського закладу дошкільної освіти є    Карапчівська  сільська   рада,  та  балансоутримувач   -  Карапчівська  сільська   рада, яка   проводить  фінансування   закладу дошкільної освіти,  його   матеріально-технічне  забезпечення,  надає   необхідні   будівлі   з   обладнанням   і   матеріалами,  організовує    будівництво   і   ремонт   приміщень,  їх   господарське   обслуговування,  харчування    та   медичне   обслуговування   дітей.

1.4.Заклад дошкільної освіти   в   своїй   діяльності    керується   Конституцією   України,   законами   України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну   освіту»,  «Положенням   про   дошкільний   навчальний   заклад  України»  затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів  України  від   12   березня  2003 року  № 305,  іншими  нормативно-правовими   актами,  власним   статутом.

1.5. Карапчівський   заклад дошкільної освіти    є   юридичною   особою,  має    реєстраційний  рахунок  в  органі  Державного  казначейства ,  штамп і печатку встановленого зразка  ідентифікаційний  номер.

1.6. Головною   метою   закладу дошкільної освіти   є    забезпечення   реалізації   права   громадян   на   здобуття    дошкільної   освіти,  задоволення    потреб    громадян   у   нагляді,  догляді   та   оздоровленні   дітей,   створенні   умов   для   їх   фізичного,    розумового   і   духовного   розвитку.

1.7. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення  фізичного  і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

1.8. Заклад дошкільної освіти   самостійно   приймає   рішення   і   здійснює   діяльність   в   межах    компетенції,  передбаченої    чинним   законодавством,  Положенням   та   даним   статутом.

1.9. Дошкільний   заклад   несе   відповідальність   перед    особою,   суспільством  і   державою   за:

*реалізацію   головних   завдань   дошкільної   освіти,  визначених   Законом   України «Про  дошкільну  освіту»;

*забезпечення   рівня   дошкільної   освіти   у   межах   державних   вимог   до   її   змісту,  рівня  і  обсягу;                                             

*дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження   матеріально-технічної  бази.

1.10. Взаємовідносини   між   закладом дошкільної освіти  з   юридичними   та   фізичними   особами   визначаються   угодами,   що   укладені   між   ними.

1.11.  Заклад дошкільної освіти є  не  комерційним і не прибутковим навчальним закладом.

1.12. У закладі дошкільної освіти  проводиться обробка персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань персоналу, а також документів навчального закладу з питань прав і виконання обов’язків у сфері трудових відносин, у сфері прав та обов’язків дітей навчального закладу, відносин у сфері охорони здоров’я і безпеки, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин і соціального захисту, а також реалізації податкових, цивільних, господарсько-договірних відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, житлово-комунального господарства, управління людськими ресурсами відповідно до чинного законодавства України.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.Заклад   розрахований   на   75    місць.

2.2. Групи   комплектуються   за   різновіковими  та віковими ознаками.

2.3.У   дошкільному   закладі   функціонують    групи   загального   розвитку.

2.4. Дошкільний   заклад   має 4  групи   з  денним режимом перебування.

2.5. Наповнюваність групи становить не більше 15 дітей в різновіковій групі,  у віковій групі для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб, для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб.

2.6. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм та правил утримання дітей в ЗДО,  з урахуванням побажань батьків або осіб які їх замінюють.

2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду ( серпень).

2.8.Для   зарахування   дитини   у   дошкільний   заклад   необхідно   пред’явити:

- медичну   довідку   про   стан   здоров'я   дитини,  з   висновком   лікаря,   що   дитина   може   відвідувати  ЗДО;

- заяву   батьків;

- свідоцтво   про   народження   дитини;

- довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення;

- для дітей компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови,   опорно-рухового   апарату,   інтелекту,  затримкою психічного   розвитку   в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок        психолого-медико-педагогічної        консультації, територіального      лікувально-профілактичного     закладу     чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю;

- документи для нарахування батьківської плати, що підтверджують право на звільнення від  плати за харчування або зменшення її розмірів.

2.9. За   дитиною   зберігається   місце   у   дошкільному   закладі   державної    комунальної    форм   власності   у   разі   її  хвороби,  карантину,  санаторного   лікування,  на   час   відпустки   батьків   або   осіб,  які   їх   замінюють,  а   також   у  літній   оздоровчий період ( 75  днів).

2.10. Відрахування   дітей   з   дошкільного    закладу   може   здійснюватись   за   бажанням   батьків,  або   осіб   що  їх   замінюють,  на   підставі   медичного  висновку   про   стан   здоров’я  дитини,  що   виключає   можливість   її   подальшого   перебування    в   дошкільному   закладі   цього   типу,такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування дитини,  у   разі   несплати   без   поважних   причин   батьками   або   особами,  які   їх   замінюють  плати   за   харчування   протягом   2-х  місяців.

2.11. Термін   письмового   повідомлення   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють  про   відрахування   дитини   з   дошкільного   закладу   становить   10 календарних днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ   РОБОТИ  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти    працює   п′ять днів на тиждень,  протягом   10.5  годин.

Вихідні   дні:  субота,  неділя,  святкові  дні,  тощо.

3.2. Щоденний   графік    роботи   закладу дошкільної освіти: 8.00 - 18.30.

 

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ  У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний   рік   у   закладі дошкільної освіти    починається   1  вересня  і   закінчується   31   травня   наступного   року.  З  1   червня   до   31   серпня (оздоровчий  період) у   дошкільному   закладі   проводиться  оздоровлення   дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти   здійснює   свою    діяльність   відповідно   до  річного   плану,  який   складається   на   навчальний   рік,   та  на  період   оздоровлення.

4.3. План   роботи закладу   з  додатками      схвалюється   педагогічною   радою   закладу та  затверджується   керівником   закладу дошкільної освіти і погоджується відділом з гуманітарних питань Карапчівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

  План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

4.4.У   закладі дошкільної освіти   визначена  румунська   мова   навчання   і   виховання   дітей.

4.5. Освітній   процес   у   закладі дошкільної освіти здійснюється  за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами та навчально  - методичними посібниками   затвердженими  Міністерством   освіти   і   науки   України.

4.6. Установа здійснює  освітній  процес за денною формою навчання. Зміст освітнього процесу визначається освітньою програмою закладу відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програм затверджених Міністерством освіти і науки України. Допускається одночасне використання інших програм, визначених переліком програм, навчальних посібників, рекомендованих  Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти.

4.7. Заклад дошкільної освіти   організовує   освітній   процес   за   фізкультурно-оздоровчим  напрямком.

4.8. Відповідно до річного навчального плану ЗДО, педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково-методичну літературу,  дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів та вимог плану ЗДО.

 4.9. Заклад  впроваджує додаткову освітню діяльність на безоплатній основі (гурткова робота).  

 

     

V.ОРГАНІЗАЦІЯ   ХАРЧУВАННЯ   ДІТЕЙ  У

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених чинним законодавством України.

5.2.Порядок   забезпечення  продуктами   харчування   здійснюється   Карапчівської  сільською радою.

5.3.У   закладі дошкільної освіти   встановлено   3-х  разове   харчування.

5.4.Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування,   вітамінізацією    страв,   закладкою   продуктів   харчування,  кулінарною   обробкою,   виходом   страв,  смаковими   якостями   їжі,   санітарним   станом   харчоблоку,  правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів   реалізації  продуктів   покладається   на   медичних   працівників   та   керівника   закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ   ОБСЛУГОВУВАННЯ   ДІТЕЙ

У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне   обслуговування   дітей   закладу дошкільної освіти   здійснює  орган  охорони  здоров’я  на   безоплатній   основі медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Карапчівської    амбулаторії  ЗПСМ та передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний   персонал закладу дошкільної освіти   здійснює   моніторинг стану  здоров'я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організацію і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінку їх ефективності; здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;  проведить санітарно-просвітницьку   роботу   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти   надає   приміщення   і   забезпечує   належні   умови   для   роботи   медичного   персоналу   та  проведення   лікувально-профілактичних   заходів.

 

 

VII. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО   ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками   освітнього процесу   у   закладі дошкільної освіти   є: діти   дошкільного  віку,  директор (завідувач),  педагогічні   працівники,  медичні   працівники,  помічники   вихователів,  батьки  або   особи  які  їх   замінюють,  фізичні  особи,  які   надають  освітні   послуги   у   сфері   дошкільної   освіти.

7.2. За   успіхи   у   роботі  встановлюються   такі   форми   матеріального   та   морального   заохочення: подяка, преміювання, відзначення відомчими грамотами, нагрудний знак «Відмінник освіти України» тощо.

7.3.Права   дитини   у   сфері   дошкільної   освіти:

*безпечні   та   нешкідливі   для   здоров’я   умови   утримання,  розвитку,  виховання   і   навчання;

*захист  від   будь-якої   інформації,  пропаганди  та  агітації,  що   завдає   шкоди   її  здоров’ю,  моральному   та   духовному   розвитку;

*захист   від   будь-яких  форм   експлуатацій  та  дій,  які   шкодять   здоров’ю  дитини,  а   також   фізичного   та   психічного   насильства,   приниження   її   гідності;

*здоровий   спосіб   життя.

7.4. Права   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють:

*обирати   і   бути   обраним   до   органів   громадського   самоврядування  закладу;

*звертатися  до   відповідних   органів   управління   освітою   з   питань   розвитку,  виховання   і   навчання   своїх   дітей;

*брати  участь  у   покращенні  організації  освтінього   процесу   та  зміцненні   матеріально-технічної   бази   закладу;

*відмовлятись  від   запропонованих   додаткових   освітніх   послуг;

*захищати  законні    інтереси   своїх   дітей   у   відповідних   державних    органах   і   суді.

Батьки,  або   особи   які  їх   замінюють,  зобов'язані:

*своєчасно   вносити   плату   за   харчування   дитини   в   закладі дошкільної освіти  у   вставновленому   порядку;

*своєчасно   повідомляти   заклад дошкільної освіти   про   можливість   відсутності   або   хвороби   дитини;

*слідкувати  за   станом  здоров'я  дитини;

*інші  права,   що  не   суперечать   законодавству  України.

7.5. На   посаду   педагогічного   працівника   закладу дошкільної освіти  приймається  особа,  яка  має  відповідну  вищу   педагогічну   освіту, а  саме,   освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або  молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про  освіту"  -  вищу  або  середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові  відносини   регулюються   законодавством   України  про   працю, Законами   України  «Про  освіту», «Про  дошкільну   освіту»,  іншими   нормативно-правовими  актами,  прийнятими  відповідно   до   них  правилами   внутрішнього   трудового   розпорядку.

7.7.Педагогічні  працівники   мають   право:

*на  вільний   вибір  педагогічно доцільних  форм,  методів  і  засобів   роботи   з  дітьми;

*брати   участь   у   роботі  органів   самоврядування   закладу;

*на  підвищення   кваліфікації,  участь  у   методичних   об’єднаннях,  нарадах  тощо;

*проводити   в установленому   порядку   науково-дослідну,  експериментальну,  пошукову   роботу;

*вносити  пропозиції   щодо   поліпшення   роботи  закладу;

*на   соціальне   та   матеріальне   забезпечення   відповідно   до   законодавства;

*об’єднуватися   у   професійні   спілки   та   бути   членами   інших  громадських об’єднань,  діяльність  яких   не   заборонена  законодавством;

*на   захист  професійної   честі   та   власної   гідності;

*інші  права,  що  не   суперечать   законодавству  України.

7.8. Педагогічні   працівники  зобов'язані:

*виконувати   статут,  правила  внутрішнього   розпорядку,  умови  контракту та трудового  договору;

*дотримуватися  педагогічної  етики,  норм  загальнолюдської  моралі,  поважати  гідність   дитини   та  її  батьків;

*забезпечувати   емоційний   комфорт,  захист  дитини   від   будь-яких   форм   експлуатації  та   дій,  які   шкодять   здоров’ю,  а  також  від   фізичного   та   психологічного  насильства;

*брати   участь   у   роботі  педагогічної   ради   та  інших   заходах  пов’язаних   з  підвищенням   професійного   рівня,   педагогічної  майстерності,  загальнополітичної   культури;

*виконувати   накази   та   розпорядження   керівництва;

*інші   обов’язки   що   не   суперечать   законодавству   України.

7.9. Педагогічні  та  інші   працівники   приймаються   на   роботу  до  закладу дошкільної освіти   директором (завідувачем).

7.10. Працівники  закладу дошкільної освіти   несуть  відповідальність   за   збереження  життя,  фізичне   і   психічне  здоров'я   дитини  згідно   із   законодавством.

7.11. Працівники  закладу дошкільної освіти  у   відповідності   до   статті   26  Закону  України «Про  забезпечення   санітарного   та   епідемічного   благополуччя   населення»  проходять   періодичні  безоплатні   медичні   огляди   в  установленному законодавством порядку.

7.12. Педагогічні   працівники   закладу дошкільної освіти   підлягають  атестації,  яка   здійснюється,  як   правило,  один  раз  на   п'ять   років   відповідно   до   Типового   положення   про   атестацію  педагогічних   працівників   України,  затвердженого   Міністерством   освіти   і   науки  України.

7.13. Педагогічні   працівники, які   систематично  порушують   статут,  правила   внутрішнього   розпорядку  закладу дошкільної освіти,  не   виконують  посадових   обов’язків,  умови   колективного   договору (контракту) або  за  результатами   атестації   не   відповідають  займаній  посаді,  звільняються  з   роботи   відповідно   до  чинного  законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ   ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1.Управління   закладом дошкільної освіти   здійснюється   Карапчівською сільською радою.

8.2. Безпосереднє  керівництво   роботою   закладу дошкільної освіти   здійснює   його  директор (завідувач),  який   призначається   і   звільняється   з   посади      засновником  Карапчівською сільською радою  із   дотриманням   чинного   законодавства.

На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Директор (завідувач)   закладу дошкільної освіти:

*відповідає   за   реалізацію   завдань  дошкільної   освіти,  визначених    Законом   України   «Про  дошкільну   освіту»,  та  забезпечення   рівня   дошкільної   освіти   у   межах   державних   вимог   до   її  змісту   і   обсягу;

*здійснює   керівництво   і   контроль   за   діяльністю   дошкільного навчального закладу;

*діє   від   імені   закладу,  представляє   його   в     державних   та   інших   органах,  установах   і   організаціях,  укладає   угоди   з   юридичними   та   фізичними   особами;

*розпоряджається    в   установленному   порядку   майном, коштами   дошкільного навчального закладу  і  відповідає   за   дотримання   фінансової   дисципліни    та   збереження   матеріально-технічної    бази   закладу;

*приймає   на   роботу   та   звільняє   з   роботи   працівників   дошкільного   навчального закладу;

*видає   у   межах   своєї   компетенції    накази    та   розпорядження,  контролює   їх   виконання;

*затверджує   штатний   розпис  за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;

*контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування   дітей;

*затверджує   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку ,   посадові   інструкції   працівників   за   погодженням    з   профспілковим   комітетом;

*забезпечує    дотримання   санітарно-гігієнічних,  протипожежних   норм   і   правил   техніки   безпеки,  вимог   безпечної   життєдіяльності   дітей    і   працівників;

*контролює   відповідність   застосовуваних   форм,   методів  і   засобів   розвитку,  виховання   і   навчання   дітей   їх   віковим,  психофізіологічним  особливостям,  здібностям   і   потребам;

*підтримує   ініціативу   щодо   вдосконалення   освітньої   роботи,  заохочує   творчі   пошуки,  дослідну-експериментальну   роботу   педагогів;

*відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти, визначених законом України "Про дошкільну освіту",  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

*організовує   різні   форми   співпраці   з   батьками   або  особами,  що  їх   замінюють;

*щороку   звітує   про   свою   діяльність   закладу дошкільної освіти   на   загальних    зборах (конференціях)  колективу   та   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

8.3. Постійно   діючий   колегіальний   орган   у   закладі дошкільної освіти – педагогічна   рада закладу.

До   складу   педагогічної   ради   входять: директор (засновник), усі педагогічні   працівники,  медичні    працівники,  інші   працівники.  Можуть   входити   голови   батьківських   комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  Запрошеними   з   правом   дорадчого   голосу   можуть   бути   представники   громадських   об′єднань,  педагогічні   працівники    закладів середньої освіти,  батьки   або   особи,  які  їх   замінюють.  Головою   педагогічної   ради   є  директор (завідуючий)   закладом дошкільної освіти.

Педагогічна   рада   закладу дошкільної освіти:

*схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

*формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

*визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

*затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

*заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

*розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

*визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

*ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

*розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

*має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

*розглядає   питання   освітнього процесу   в   закладі дошкільної освіти;

*організовує   роботу   щодо   підвищення   кваліфікації   педагогічних   працівників,  розвитку   їх   творчої   ініціативи;

*розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Робота   педагогічної    ради    планується    довільно    відповідно   до   потреб   закладу дошкільної освіти.

Кількість   засідань    педагогічної   ради   становить   не   менше   3-х  на   рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів (конференції) від працівників закладу - не менш ніж 50%, від батьківського комітету закладу - не менш ніж 50%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні   збори:

- приймають  Статут,  зміни   і   доповнення;

- обирають   раду   закладу дошкільної освіти,  її   членів    і   голову,  встановлюють   терміни   її   повноважень;

- заслуховують   звіт   керівника,  голови   ради   дошкільного   закладу   з   питань   статутної   діяльності   закладу,  дають  їй  оцінку  шляхом   таємного   або   відкритого    голосування ;

- розглядають   питання  навчально-виховної,  методичної    та   фінансово-господарської    діяльності    закладу дошкільної освіти;

- затверджують   основні  напрями   вдосконалення   роботи   і   розвитку    закладу дошкільної освіти.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновник, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У   дошкільному   закладі    може   діяти   піклувальна   рада – орган   самоврядування,  який   формується   з   представників   органів   виконавчої   влади,  підприємств,  установ,  навчальних   закладів,  організацій,  окремих   громадян   з  метою залучення   громадськості   до   розв'язання    проблем    освіти, забезпечення   сприятливих   умов  ефективної  роботи  дошкільного навчального  закладу.

Піклувальна   рада  ( у складі 6  осіб )  створюється   за   рішенням   загальних   зборів   або   ради   дошкільного   закладу.  Члени   піклувальної   ради   обираються   на   загальних   зборах   дошкільного   закладу   і   працюють   на   громадських   засадах.  Очолює   піклувальну   раду   голова,  який  обирається   шляхом   голосування  на  її  засіданні   з   числа  членів   піклувальної   ради.  Кількість   засідань   визначається   їх   доцільністю,  але,     як  правило,  не   менше   ніж  4-ри  рази  на  рік.

Основними   завданнями   піклувальної   ради  є :

- співпраця   з   органами   виконавчої   влади,   підприємствами,   установами,   організаціями,   навчальними   закладами,   окремими   громадянами,   спрямована   на   поліпшення   умов   утримання   дітей   у   дошкільному   закладі;

- сприяння   зміцненню   матеріально – технічної,   культурно – спортивної,   корекційно  -відновлювальної,   лікувально – оздоровчої   бази   дошкільного   закладу;

- сприяння   залученню   додаткових   джерел   фінансування   дошкільного   закладу;

- сприяння   організації   та   проведенню   заходів,   спрямованих   на   охорону   життя,  здоров'я   учасників  навчально-виховного   процессу;

- стимулювання   творчої   праці  педагогічних   працівників;

- всебічне   зміцнення  зв’язків   між   родинами   дітей   та   дошкільним   закладом;

- сприяння   соціально-правовому   захисту   учасників   навчально-виховного   процессу.

 

IX. МАЙНО   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.      Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти складається з земельної ділянки, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивних та ігрових майданчиків переданих в оперативне управління відповідно до Рішення Карапчівської сільської ради №2 від «17» лютого 1984 року, Рішенням VI сесії V скликання №23-6/2007 від «01» березня 2007 року дошкільному закладу виділено присадибна ділянка площею 0,84 га. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

            

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ
                    ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться відповідно до законодавства та його статуту.

10.2.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.1. Джерелами   фінансування   дошкільного   закладу   є   кошти:

- засновника - Карапчівської сільської ради;

-   відповідних   бюджетів   у   розмірі,   передбаченому   нормативами   фінансування;

- батьків  або   осіб,  які  їх   замінюють;

- добровільні  пожертвування   і   цільові  внески   фізичних   і   юридичних  осіб:

- інші   надходження,  не   заборонені    законодавством.

10.2. Заклад дошкільної освіти   за   погодженням   із   засновником Карапчівською сільською радою    має   право:

- придбавати,  орендувати  необхідне   йому   обладнання  та   інше   майно;

- отримувати   допомогу   від   підприємств,  установ,  організацій   або   фізичних   осіб;

- здавати   в   оренду   приміщення,  споруди,  обладнання   юридичним   та   фізичним  особам   для   провадження   освітньої   діяльності    згідно   із   законодавством.

10.3.Статистична  звітність 85-К про діяльність  закладу дошкільної освіти   здійснюється   відповідно   до   законодавства.

10.4.Порядок   ведення   діловодства  і   бухгалтерського  обліку   в   дошкільному   закладі   визначається   законодавством ,  нормативно-правовими   актами   Міністерства  освіти  і   науки   України   та   інших   центральних   органів   виконавчої   влади,  яким   підпорядковуються   дошкільні   заклади.

За   рішенням   засновника  закладу   бухгалтерський  облік   здійснюється    через   централізовану    бухгалтерію  Карапчівської сільської ради.

 

XI. КОНТРОЛЬ   ЗА   ДІЯЛЬНІСТЮ   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2. Державний  контроль  за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють ДІНЗ та місцеві органи управління освітою.

11.3.Зміст,  форми   та   періодичність   контролю,  не   пов'язаного    з   освітнім   процесом   встановлюється відділом з гуманітарних питань Карапчівською сільською радою.

 

XІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник Карапчівська сільська рада або за рішенням суду.

Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом дошкільної освіти.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчального закладу і виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.2.1. За рішенням засновника, після погашення вимог кредиторів, всі наявні активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

12.3. У випадку реорганізації  права та зобов'язання закладу дошкільної освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства, або визначених навчальних закладів.

12.4. Порядок вивільнення працівників, їх подальше працевлаштування здійснюється засновником згідно Кодексу законів про працю України та Законом України “Про зайнятість населення”.

 

XІІІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

13.1 Зміни та доповнення до Статуту Карапчівського закладу дошкільної освіти затверджуються Засновником, викладаються в новій редакції і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

13.2 Цей Статут набирає чинності з дня його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

 

 

 

 

Карапчівський сільський голова _________________ Г.Ф.Лютик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар