Про створення юридичної особи – виконавчого комітету Карапчівської сільської ради, затвердження Положення про виконавчий комітет Карапчівської сільської ради та вжиття заходів щодо його реєстрації

  • 1779

Фото без опису

УКРАЇНА

Карапчівська сільська рада

Чернівецького району

Чернівецької області

60421Чернівецька  область, Глибоцький  район, с.Йорданешти

вул.. Головна 62 Б тел.(234)4-56-37т./ф. 4-55-50 iordanesti_rada@ukr.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VІІІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

               25 червня 2021 року                                                                       № 143

 

  Про створення юридичної особи –

 виконавчого комітету Карапчівської сільської ради,

 затвердження Положення про виконавчий

 комітет Карапчівської сільської ради та вжиття

 заходів щодо його  реєстрації

 

        Керуючись ч.1 ст.11, п.6 ч.1 ст.26 ст.ст.51, 52, 53, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ч. 3 ст.140 Конституції України, ч.1, ч.4 ст.89 Цивільного кодексу України, ст.ст.14,15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” від 10.12.2015 року №888-VІІІ  З метою вдосконалення і впорядкування процесів управління територіальною об’єднаною громадою, надання якісних адміністративних послуг її жителям, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів міської ради та внесення виконавчого комітету Карапчівської сільської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, як юридичної особи, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити юридичну особу - виконавчий комітет Карапчівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.

2. Затвердити Положення про виконавчий комітет Карапчівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. (Додається)

3. Уповноважити сільського голову Г.Ф.Лютик здійснити державну реєстрацію виконавчого комітету Карапчівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, регламенту, депутатської етики, законності, згуртованості, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

Карапчівський сільський голова                                    Георгій Лютик

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток

                                                                  До рішення позачергової VІІІ сесії VІІІ скликання

                                                                                                          № 143

                                                                                        від  25  червня  2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАРАПЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Йорданешти

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                1.1. Виконавчий комітет Карапчівської сільської ради (надалі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Карапчівської сільської ради, 84.11- вид діяльності.

               Скорочена назва: виконком Карапчівської сільської ради.

                1.2. Місцезнаходження виконавчого комітету: 60421, вул. Головна, 62 Б, с. Йорданешти Чернівецького району Чернівецької області Україна

                1.3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється територіальною громадою в особі Карапчівської сільської ради. Склад виконавчого комітету - колегіального органу затверджується Карапчівською сільською радою на строк її повноважень.

                1.4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Карапчівській сільській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади. 

                1.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Карапчівською сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

                1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, нормативними документами Карапчівської сільської ради та цим Положенням.

                1.7. До складу виконавчого комітету входять за посадою: сільський голова, секретар виконавчого комітету, староста села Карапчів. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за поданням сільського голови.

                1.8. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий комітет сільської ради приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос сільського голови.

                1.9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Карапчівської сільської ради, є юридичною особою.

                1.10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням.

                1.11. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів сільського бюджету. Видатки на утримання виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються сільською радою.

               1.12. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є:

                     1) кошти сільського бюджету;                    

                     2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

                     3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

                1.13. Виконавчий комітет є неприбутковою установою.

                1.14. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

                1.15. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

                1.16. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

                1.17. Зміни  до Положення про виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

                1.18. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ,

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

          2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу сільської ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Карапчівської сільської ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як колегіального органу сільської ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

           2.2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

2.3. Виконавчий  комітет  може  розглядати    і вирішувати   питання, віднесенні  Законом України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» до відання   виконавчих   органів  ради.        

 2.2.Виконавчий комітет сільської ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

2.3.Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських ради.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

               3.1. Очолює виконавчий комітет сільський голова.

               3.2. Сільський голова:

                1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

               2) скликає засідання виконавчого комітету;

                3) організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

               4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;

               5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

               6) здійснює керівництво виконавчого комітету;

                7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

                8) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

                9) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.

                10) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх чисельності;

                11) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

                12) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;

               13) веде особистий прийом громадян;

                14) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

                15) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

                16) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

                3.3. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського голови відповідно до закону.

                3.4. Секретар ради:

                1) вирішує за дорученням ради або сільського голови питання, повязані з діяльністю ради та її органів;

                2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;

               3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

                4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету

                5) здійснює повноваження по  вчиненню  нотаріальних  дій   та   реєстрацію  актів  цивільного  стану.

     

                3.8. Староста громади:

              1) представляє  інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті сільської ради;

              2) сприяє  жителям сіл у підготовці документів, що подаються до сільської ради;

               3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;

                4) вносить  пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

               5) готує та підписує відповідні довідки для жителів сіл, згідно наданих їм повноважень;

               6) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

                3.9. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з секретарем виконавчого комітету.

 

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

                4.1. В апараті виконавчого комітету на постійній основі працюють сільський голова, секретар здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету Карапчівської сільської ради, а також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал.

                4.2. Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується сесією ради. 

                4.3. Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

V.ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1.Практична діяльність виконавчого комітету ради організовується виходячи із затверджених планів роботи, програм економічного, соціального і культурного розвитку території на рік.

5.2. Основою для складання планів роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету ради,  розпорядження сільського голови.

5.3. План роботи виконавчого комітету ради складається на календарний рік.

5.4.Проект плану, погоджений головою, вноситься на розгляд виконавчого комітету ради.

5.5.Контроль за виконанням плану роботи здійснює  керуючий  справами  (секретар) виконавчого  комітету.

5.6. У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому доручено підготовка проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін, інформує про це керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету

 

VI. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

6.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводиться згідно з планом роботи, як правило, один раз в місяць.

6.2.Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведуться державною мовою.

6.3. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формує секретар виконавчого комітету.

В порядок денний включаються:

- один-два основні питання з річного плану роботи виконавчого  комітету;

- питання, які потребують розгляду виконавчим комітетом ради і прийняття щодо них рішень.

6.4. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету ради забезпечують  працівники, які готують питання. Список запрошених додається до протоколу засідання виконавчого  комітету.

 6.5. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету мають бути подані своєчасно секретарю  виконавчого  комітету:

- проекти рішення   завізовані розробниками та відділом юридичної  та кадрової роботи;

- електронний варіант проекту рішення;

- пояснювальну записку з обговорюваного питання, яка містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації документа,

У разі  відсутності візи  до проекту  рішення  виконавчого комітету   відповідний   проект   рішення  не підлягає    розгляду. 

6.6. Проекти рішення    виконавчого  комітету   складаються   відповідно   до  Інструкції  з діловодства Карапчівської сільської ради.

6.7.Відповідальність  за зміст   текстів   проектів   рішень   виконавчого комітету,   несуть   особи, які   беруть   участь    у їх   підготовці   та погодженні.

6.8. Проект рішення   виконавчого  комітету  повинен містити:

- посилання   на норми   чинного  законодавства  України;

- обґрунтування   необхідності   його  прийняття,  реагування  на  документи    органів державної влади, виконання  власних  розпорядчих  документів, виданих  раніше, виконання  доручень, розгляд  звернень  юридичних   і фізичних  осіб тощо.

- джерела   фінансування  запропонованих  заходів;

-  коментар  ( за потреби );

-  план   організаційних   заходів   щодо   виконання   документа  ( за потреби ); 

 - кінцевий   термін   виконання   документа, проміжні   строки     інформування  про хід   виконання;

-  інформацію    про те,  хто   особисто   буде   організовувати    та контролювати   виконання   документа.

6.9.Проекти    рішень   мають містити   вичерпну  оцінку   стану   справ   з відповідного   питання   з урахуванням  раніше    ухвалених   рішень.

6.10. До Проекту   рішення   додаються:   передбаченні   текстом   додатки   та матеріали, на  які     є   посилання   у тексті, перелік   установ   яким   необхідно надіслати   прийняте   рішення.

 

VII. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

7.1.Проведення засідань виконавчого комітету ради здійснює сільський голова, а в разі його відсутності – секретар  виконавчого комітету

7.2 На час доповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання може бути доручене іншій особі – члену виконкому.

7.3.Головуючий на засіданні виконавчого комітету ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача  (доповідають    особи, які  внесли  на розгляд   засідання   виконавчого  комітету     відповідні  проекти   рішень).

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

7.4. Засідання виконавчого комітету ради відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

7.5. Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

7.6. У засіданні виконавчого комітету ради можуть брати участь керівники  структурних   підрозділів   ради,  установ, причетні до підготовки питань, що розглядаються.

7.7.  На засіданні можуть право бути присутніми представники засобів масової інформації за погодженням  їз  присутніми членами виконавчого комітету.

7.8.Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету ради.

7.9. Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконавчий  комітет може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

7.10. На засіданнях виконавчого комітету ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати інших рівнів. При необхідності запрошуються громадяни, представники державних органів, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє членів виконавчого комітету   про участь осіб, запрошених на засідання.

7.11. Порядок обговорення питання складається з:

- доповіді (співдоповіді ), інформації;

- запитань і відповідей по них;

- обговорення;

- заключного слова доповідача і співдоповідача;

- редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

7.12. На засіданні виконавчого комітету ради час для доповіді визначається, як правило, в межах до 5 хвилин та 20 хвилин при розгляді основного питання порядку денного, для співдоповідей, виступів при обговоренні заключного слова – до 5 хвилин, для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин. Перерви оголошуються після кожних двох годин роботи до 15 хвилин.

7.13. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради  продовжити йому час для виступу.

7.14. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконавчого  комітету  можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

7.15. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.

7.16. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету ради з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі виконавчого комітету   участі не беруть і перед голосуванням залишають зал засідань.

7.17. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача  головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

7.18. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

7.19. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

7.20. Рішення приймається відкритим, відкритим поіменним, або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

7.21. Рішення  про проведення відкритого поіменного, або таємного голосування приймається за пропозицією сільського голови або не менше, як третини членів виконавчого комітету ради, присутніх на засіданні.

7.22. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

7.23. Засідання виконавчого комітету ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюється  секретар виконавчого комітету. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні не пізніше, як через 10 днів після засідання. У протоколі зазначаються:  дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого  комітету, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, підпис головуючого на засіданні.

7.24. Під час  засідань   виконавчого  комітету    не допускаються   прояви   неетичної  поведінки   та будь-які   порушення   цього   Регламенту. Рішенням    виконавчого комітету    може бути    вирішене   питання   щодо   неможливості  подальшої  участі   у засіданні  виконавчого комітету  осіб, які   допустили   прояви   неетичної  поведінки   та порушення   цього  Регламенту.

7.25. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, одержання копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою згодою на ім’я сільського голови та з його дозволу ( погодження ).

 

VІІІ. АКТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

8.1. Виконавчий комітет ради в межах своєї компетенції приймає акт нормативного характеру – рішення.

8.2.Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття, якщо виконавчим комітетом  не встановлено іншого терміну введення в дію.

8.3. Рішення виконавчого комітету ради, які мають нормативно-правовий та загальний характер набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

8.4. У разі незгоди сільського  голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

8.5.Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

8.6.Рішення виконавчого комітету ради з актуальних питань економічного і соціального розвитку  сіл, організаційної роботи, тощо, оприлюднюються на дошках оголошень та  веб -сайті  Карапчівської  сільської ради.

8.7. З ініціативи виконавчих органів ради виконавчий комітет ради має право вносити зміни, доповнення,  визнавати такими, що втратили чинність, а також відмінити раніше прийняті рішення.

8.8. Рішення виконавчого комітету ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

 

ІХ. КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ.

9.1.Виконавчий комітет ради здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень.

9.2. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень здійснює сільський голова   секретар виконавчого комітету, уповноважені на це члени виконавчого комітету.

9.3. Відповідальність за виконання рішень, протокольних доручень несуть особи, вказані в цих документах.

9.4. Підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет ради про хід виконання документів у встановлені терміни.

9.5.Інформації про хід виконання документів виконавчого комітету ради скеровуються  секретарем виконавчого комітету.

9.6. Термін виконання документа може бути продовжений сільським головою.

9.7. Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

9.8. Документи з усіма матеріалами зберігаються у секретаря виконавчого  комітету   ради.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

               10.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

              10.2. Сільський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.

              10.3. Рада може прийняти рішення про дострокове звітування виконавчого комітету на пленарному засіданні сесії ради про діяльність виконавчого комітету за визначений радою період, а також за будь-якого питання, віднесеного до компетенції виконавчого комітету.

               10.4. За результатами розгляду звіту виконавчого комітету на сесії рада може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету або про його розпуск.

 

                 ХІ. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНКОМУ

11.1.  Діяльність   виконавчого комітету  є відкритою.

11.2.Висвітлення  діяльності     здійснюється   шляхом   оприлюднення  проектів  рішень    та прийнятих   рішень  виконавчого комітету з актуальних питань економічного і соціального розвитку  сіл, організаційної роботи   на офіційному   сайті  Карапчівської   сільської ради    відповідно   до вимог   чинного  законодавства   України.

 

 

   Секретар сільської  ради                                                     Маряна  САВЮК

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар