Звіт керівника Йорданештського ЗДО про роботу за 2021 рік

  • 377

                                                                        З В І Т                  

Завідувача  Йорданештського закладу дошкільної освіти

Лютик Олександра Дмитрівна за 2020/2021 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Завідувач, забезпечує:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймає на роботу технічний персонал та звільняє з посади закладу при потребі.

Дошкільний навчальний заклад, розпочав функціонування у 01.09.1984році. Групові приміщеннязабезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-прогулянкові майданчики для трьох вікових груп з тіньовими навісами.

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Протягом навчального рокув ЗДО  функціонує 3 групи: 1-мододша. 2-середня. 3-старша. Заклад відвідує 57 дітей. Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 3 групи – з 10,5 годинним перебуванням дітей,

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач вихователів.

Освітній рівень педагогів:

2 педагогів – з вищою освітою;

Стаж роботи педагогічних працівників:

від 3 – до 10 років –2

від 10 до 201

від 20 до 30 – 2

більше – 30 – 2

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5– спеціалісти

1- спеціаліст IІ категорії

1 - спеціаліст вищої категорії

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійногопрофесійного зростання. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли - 2 педагоги. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

                  ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020/2021н.р

Методична робота дошкільного закладу організовувалась з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про методичний кабінет  дошкільного навчального закладу ».

Працюючи за програмою « Дитина», педагоги переосмислили свої професійні підходи до вихованців і усю свою педагогічну діяльність будували у гуманістичному особистісно - орієнтованому контексті. Лютик О.Д. завідувач зі свого боку створила в дитячому садочку позитивну психологічну атмосферу, яка стимулювала розвитку майстерності усіх вихователів, сприяла підвищенню їх фахового рівня.

На основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» робота у нашому дитячому садку будувалася за такими напрямами:

- побудова освітньо – виховного процесу, з дотриманням основних принципів та завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитинаі», використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;

- формування психологічної грамотності вихователів, підвищення рівня їх професійної зрілості, педагогічної культури і майстерності;

- розробка тематичних блоків, організація роботи за наочно – дідактичному забезпеченню;

- створення відповідного розвивального середовища;

- пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;

- використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Також робота була спрямована на виконання такіх основних завдань:

· Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

· Проведення систем методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вихователів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

· Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей, стану проведення занять, етапу проведення занять та вироблення рекомендацій щодо покращення умов;

· Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу освіти методичного фонду літератури.

План методичної роботи ЗДО будувався для поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вихователів. Він враховував зміст і заходи методичної діяльності відповідних науково-методичних, методичних установ.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

                   Формами методичної роботи є:

1. Масові – педради, педагогічні читання,  семінари, виставки, консультації.

2. Групові – методичні об’єднання, гуртки передового досвіду, гуртки молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи.

3. Індивідуальні – самоосвіта, до курсові і після курсові завдання, стажування, творчі групи.

Облаштовуючи осередки, вихователі керувались такими принципами :

· взаємодії

· динамічності

· емоційного комфорту

· зв’язку з реальним життям

· урахування вікових особливостей дітей.

Організоване за такими принципами предметно – розвивальне середовище сприяло розвитку творчих здібностей - креативності дітей .

           Педагогічні ради

Протягом навчального року було проведено три педагогічні ради за темами:

 Напрямки роботи педагогічного колективу у новому навчальному році.

І. Формування готовності педагогів свідомо й постійно підвищувати свій професійний рівень упродовж життя

2.   Удосконалення роботи по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами сучасних інноваційних  методів навчання.

     Форма проведення педрад була різноманітна. Використовувались такі форми проведення: диспути, ділові ігри, тренінги  та інше. На педрадах розглядалися та обговорювались актуальні питання дошкільного виховання, розроблялися та приймалися колективні рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу.

Організація та результативність освітнього процесу

Упродовж 2020/2021 навчального року освітньо – виховний процес був спрямований на вирішення головних річних завдань:

Завдання

1.Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх  послуг.

2.Охорона життя і збереження здоровя дітей дошкільного віку,у тому числі з особливими потребами,актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

3.Виготовлення силами педагогів нестандартного спортивного інвентарю.

4.Удосконалити доопрацювати наступність зв'язок між початковою ланкою та школою.

Навчально - виховний процес у закладі здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» та інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249).

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету: педпрацівниками розроблені конспекти занять за різними лініями розвитку, розроблені пам'ятки, схеми, щодо програми, контрольно - діагностичні картки, сиетематизовано нормативно – правові документи щодо діяльності ЗДО. У наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи педагогів закладу.

Під час проведення різних видів контролю навчально - виховного процесу було проаналізовано планування освітньо - виховної роботи вихователів, аналіз показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються.

Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

· недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців,

· планування роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію програми;

· недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування здоров’язберігаючої компетентності, активізації ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх життєвої компетентності та індивідуалізації особистісного становлення.

Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

За навчальній рік проводились вибіркові перевірки, за результатами яких складено довідки. Довідки заслухані на нарадах при завідувачі:

Під час перевірки зверталась увага на такі питання:

· Готовність груп до навчального року, проведенні ремонту, оновлення методичних посібників.

· Організація харчування дітей в дошкільному закладі.

· Рівень володіння дітьми культурно-гігієнічних навичок.

· Робота з батьками по вихованню у дітей культурно - гігієнічних навичок.

· Відповідність планування сучасним вимогам.

· Безпека дітей, формування основ безпеки.

Результати перевірки засвідчили, що в групах створені відповідні умови для оптимальної і ефективної навчально-виховної роботи: приміщення відповідає

санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам, розмір меблів відповідає нормам, зручно розташовані на площині групової кімнати.

Результати вивчення свідчать, що у групах створено належні умови для організації роботи щодо виконання режиму дня. В приміщенні закладу функціонує музична - спортивна зала (шкільна) для проведення ранкової гімнастики, занять з фізичного виховання, рухливих ігор тощо.

У квітні 2021 проведено комплексний вивчення навчально-виховного процесу в старшої групи, рівня сформованості у дітей духовних цінностей та виховання у дітей любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля . З метою оцінювання професійного рівня вихователя відповідно до сучасних вимог роботи з дітьми; надання своєчасної допомоги в організації освітньо-виховного процесу; визначення рівня сформованості компетентності дітей за сферами життєдіяльності відповідно до основних показників компетентності за Базовою програмою, аналізу причин відставання, планування заходів корекції.  Була проаналізована система роботи з образотворчої діяльності, переглянуті заняття, ігри, режимні процеси, бралася до уваги співпраця з батьками з даного питання. Перевірка показала, що в групах на протязі року проводилася систематична робота образотворчої діяльності. Робота проводиться послідовно з урахуванням психологічних особливостей дошкільнят, специфіки їхнього дійового, наочно-образного, конкретного мислення, особливостей світосприймання.

Аналіз навчально-виховних планів засвідчив, що ця робота планується щотижня під час проведення занять з ознайомлення з навколишнім, з рідної природи, в іграх та в повсякденному житті. Плануються вікторини, розваги, з питань охорони життя і здоров’я дітей. У кожній групі оформленні куточки з пропаганди безпечних умов життєдіяльності, розроблені рекомендації для батьків.

Оскільки у Базовому компоненті виділено сім освітніх ліній інваріативної складової, то навчально-виховний процес був спрямований на реалізацію завдань кожної з освітніх ліній через відповідні форми роботи за програмою «Дитина».

Робота з фізичного виховання проводиться систематично і в певній послідовності. Формування культурно-гігієнічних навичок, оволодіння прийомами оздоровлення відбувається під час спільної діяльності з дорослими.

Діти старшого дошкільного віку мають хороші показники з бігу, стрибків у довжину, метанні. Добре володіють м’ячем. Але більш ефективному оволодінню фізкультурних навичок заважає відсутність матів, м’ячів.

Створюючи умови для реалізації вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі» та спираючись на розвиток дитини у довкіллі, педагоги нашого ЗДО розширювали уявлення дітей про дошкільний заклад, родину, професії дорослих, предмети побуту та обережне поводження з ними, транспорт і техніку, свята, побут, звичаї українського народу, етичні норми.

Поглиблювали пізнавальний інтерес дитини до навколишнього середовища, збагачували досвід дошкільників цікавими фактами, яскравими прикладами з життя природи та людей. Забезпечували ознайомлення з предметами домашнього вжитку, побутовою та інформаційно-комунвкаційною технікою. Залучали до приготування їжі, сервірування столу.

Завдання з розвитку мовлення включалися у кожне заняття з усіх освітніх ліній. З батьками проводяться бесіди про необхідність правильної вимови для мовленнєвого розвитку дитини і важливість своєчасного звернення до лікаря.

Оновлення змісту педагогічної діяльності сприяє включення таких нових аспектів роботи, як розвитку у дітей інтересу до розмаїття світу природи, щире зацікавлення всіма формами життя у ній. Саме такий напрямок має освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» яка співвідноситься до розділу програми «Дитина» віконечко у природу. Протягом року вихователі залучали дітей до різних видів діяльності в природі (індивідуальних, групових), а саме: екскурсії на природу, праця на квітниках та огородах, годівничок, висаджування насіння квітів, овочів та фруктів.

Залучали дітей також до різних форм творчого освоєння природно-прекрасного, різних видів роботи з природним матеріалом, до діяльності по догляду за рослинами і тваринами. Виховували в дітей шанобливе ставлення до всіх виявів життя в природі, уміння бути обережними з метою не зашкодити довкіллю, передбачати позитивні й негативні наслідки втручання в життя природи.

Педагогі  середньої та   старшої групи проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, і щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 5- 6-го року життя.

Організуючі роботу з дітьми   шостого року життя педагоги  виходили з того, що програмовий матеріал уже в першому класі побудовано таким чином, що його засвоєння вимагає від шестирічного першокласника не лише вміння лічити, писати, а й такого рівня загального психічного розвитку, який би дав йому можливість успішно включитися в навчальний процес та природно адаптуватися до нього.

Виходячи з того, що успіх пристосування шестирічок до нових умов залежить від сформованості в них готовності до навчання, формування цієї готовності і є пріоритетним напрямом в роботі з дітьми-п’ятирічками, які відвідують дошкільний навчальний заклад.

                                   Взаємозв’язок з школою.

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011 р. №1/9-634 визначено що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти.

В 2020/2021 н.р. на достатньому рівні реалізований план спільної роботи педколективів дошкільного закладу і початкової школи Йорданештської ЗОШ I-IIIcт. Робота проводилась за такими напрямками:

· взаємодія колективів навчальних закладів;

· взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів;

· взаємодія педагогів та батьків;

· взаємодія психологічних служб.

Колективом педагогічних працівників було спільно проведено:

1. Круглий стіл „ Труднощі з якими зустрічаються першокласники у перші дні навчання у школі ”;

2. Виступ вчителів на зборах батьків старшої групи

3. Екскурсії до школи;

4. Взаємовідвідування уроків та занять педагогами;

5. Сумісні спортивні свята

                           Робота з батьками

Одним із напрямків методичної роботи в закладі є взаємодія дитсадка з громадськістю та батьками. На рік було сплановано роботу закладу з громадськістю та батьками, де велика увага приділялася створенню презентації іміджу ЗДО. Першочергово намагалися презентувати імідж дитячого закладу.  В закладі пройшли дні відкритих дверей «День Святого Миколая», «Виховуємо здоровий спосіб життя», де батьки майбутніх вихованців змогли побачити як проходить навчального-виховний процес у закладі. В закладі створений банк даних про всіх вихованців. В кожній групі проходить соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім’ях шляхом:

- анкетування,

- бесід з батьками,

- малювання дітьми на тему «Моя сім’я», «Ким я хочу бути», «Моя Україна».

У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. В дошкільному закладі проводились загальні батьківські збори (вересень 2020р., березень 2021р.), та групові збори (вересень-грудень 2020р.  березень- травень 2021р).

На батьківських зборах розглядались актуальні питання виховання і навчання дітей, пропонували увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. Богато часу приділялося індивідуальним бесідам з батьками під час яких вирішувалися питання, що стосувалися конкретних дітей.

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільний захист”

-Закону України “Про дорожній рух”

-Закону України “Про відпустки”

-Кодексу “Про працю”

-Програми “Дитина

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми “Дитини”, яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична Опаець Марія Дмитрівна.Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку  1 раз у квартал, а влітку кожен місяць Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу.Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює віддулу освіти.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування».На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації мед.сестрої Опаець М.Д. на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

 медична сестра Опаець М.Д. веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Харчування для дітей становить 28,00грн.

Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

Періодичний контроль проводять працівники віддулу освіти, організації по захисту прав споживачів. В ЗДО організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності  медичної сестри.Виконання норм харчування становит 84.3%

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в .ЗДО

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

-багатодітні оплачують 50% від вартості харчування -18 дітей,

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом.Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

Батьківські збори,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

Участь у святах

Дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки у якихпостійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старших груп, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні

IX. Управлінська діяльність завідувача ЗДО

Безпосереднє керівництво ЗДО здійснює Карапчівська сільська рада. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Рада ЗДО,

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет,

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Комісія з охорони праці та техніки безпеки,

X. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

XI. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у селі

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження селу на наявність дітей дошкільного віку.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»

XII. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період незафіксовано випадки травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна роботаз профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Виготовлено плани евакуації. Проведено з 21 по 25 жовтня 2020 року «Тиждень безпеки дитини та «День Цивільного захисту» - навчали дітей навичок протипожежної безпеки, правилам дорожнього руху, поводження в небезпечних екстремальних, життєвих ситуаціях. Проведено навчальний тренінг з евакуації вихованців та працівників. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язкидорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

XIII. Соціальний захист, збереження та зміцненняздоров’я педагогічних працівників.

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Дошкільний заклад відвідують 18 дітей з багатодітних родин

XIV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації п

ропозицій, заяв і скарг громадян.

З 01.06.20 року по 11.05. 2021 кількість звернень склала 32 чоловік.( в основному прийняття дітей в ЗДО)

XV. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

За 2020-2021навчальний рік в  закладі дошкільної освіти за допомогою бюджетних коштів,благодійних внесків батьків  була зміцнена матеріально-технічна база закладу

За бюджетні кошти придбано:

Столи-3 шт.

Стільці-18шт.

Килим- 1шт.(4х5)

За батьківські кошти придбано:

Дитяча стінка- 20.000

Дитячи шафи-17.000

Альтанка-20.000

Куточок усамітнення-1шт.

                                                  П/П Спонсор___________________         

                                                       Дитячий майданчик -50.000

Підводячи підсумки роботи за рік.я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу,батькам вихованців за спільну роботу,розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.Ми сподіваємося,що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність,мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільног навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом.батькам.

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар