проект 2

  • 207

         Додаток №3                                                                                                                                     

                                                                                    до рішення ____ сесії VІІІ скликання

                                                                                                             №     

                                                                                                від ____ червня 2022 року                                                                                                                       

 

 

Положення

Карапчівської сільської ради

 « Про сплату єдиного податку»

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесенння змін до Податкового кодексу країни та деяких законодавчих актів України щодо податкової політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства.

1.2. Єдиний податок належить до місцевих податків, встановлюється  відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України

( далі – Кодекс),  рішеннями сільської ради у межах її повноважень, і є обов’язковим до сплати на території територіальних громад сільської ради.

  1. Платники единого поадтку

2.1. Фізичні особи – підприємці , які зареєстровані на території Карапчівської сільської ради, та здійснюють підприємницьку діяльність на Ії території або за Ії межами, залежно від виду господарської діяльності .

2.2  Фізичні особи – підприємці ,  поділяються на такі групи  платників  єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

      обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб,які перебувають з ними у трудових видносинах,є необмеженою та юридичні особи – суб'екти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000  гривень ; 

                                                            3. Ставки податку

 3.1. Ставки єдиного податку встановлюється у відсотках /фіксовані ставки / до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб , у відсотках / фіксовані ставки / до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового / звітного/ року , та у відсотках до доходу / відсоткові ставки / .

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються рішенням Карапчівської сільської ради для фізичних осіб – підприємців , які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць :

а/ для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ;

б/ для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати ;

в/ для третьої групи платників єдиного податку – 3 відсотки доходу -  у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України ; / Додаток ,який являється невід'емною частиною даного положення додається /.                 

                                             

                                                    4 . Податоквий / звітний / період

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої та третьої груп є календарний квартал.

 4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

 4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

 Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

 4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

                           5. Порядок нарахування та сплати єдиного  податку

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

  У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу.

 5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

 5.3. Платники єдиного податку третьої  групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 5.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

                                6. Відповідальність платників податку

6.1 Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

                         7. Прикінцеві положення

 

    1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

                  Секретар сільської ради                                  Мар?яна САВЮК

                                                                                              

 

                                                                                           Додаток №4                                                                                                                             

                                                                            до рішення _____ сесії VІІІ скликання

                                                                             №   

                                                                             Від ____ червня 2022 року                                                                                                                       

                                                                                                     

Положення

 Карапчівської  сільської ради

 «Про акцизний податок»

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесенння змін до Податкового кодексу країни та деяких законодавчих актів України щодо податкової політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства.

         1.2. Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-V111 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи   акцизний податок роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби) віднесений до місцевих податків .

                                                           2.Платни податку.

          2.1. Платниками  цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, в тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби тютюн та промислові замінники тютюну.  Тобто платниками  податку є особи -  суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію  вищевказаних підакцизних товарів.

                                                                   3.База оподаткування.

          3.1. Базою оподаткування   є вартість ( з  податком на додану вартість) реалізованих через роздрібну торговельну мережу вищевказаних  підакцизних товарів.

                                                           4.Ставка податку

           4.1  Ставка  акцизного податку встановлюється  5 % від   реалізованих підакцизних товарів.

           4.2. Датою виникнення податкових зобов’язань  щодо реалізації  суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі,  підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

                                                           5.Пільги із  сплати  податку.

             5.1.  Пільги по сплати  акцизного  податку  не надаються.

                                               6.Податковий період.

             6.1. Базовий податковий  період  для сплати податку відповідає календарному місяцю

             6.2. Акцизний податок зі ставкою 5% сплачується починаючи з 1 січня 2023 року.

                                                        7.Порядок обчислення суми податку.

             7.1. Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює  реалізацію підакцизних товарів,  подає щомісячно не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію акцизного податку за формою затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

            7.2. Декларації акцизного податку подаються до контролюючих органів,  які обслуговують адміністративно- територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів.                  

            7.3. Перша подача декларації за січень місяць поточного року здійснюється платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого поточного року.

            7.4. Перша сплата декларованих сум податку з роздрібного продажу підакцизних товарів за січень місяць поточного року здійснюється не пізніше 2 березня поточного року, за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

 

               Сільський голова                                                    Георгій ЛЮТИК

 

 

 

                                                                                                          Додаток №5                                                                                                                                      

                                                                                   до рішення _____ сесії VІІІ скликання

                                                                                                             № ______    

                                                                                        Від _____ червня 2022 року                                                                                                                       ПОЛОЖЕННЯ

про земельний податок

1. Платників плати за землю визначено статтею 269 Податкового кодексу України.

          2. Об’єкт оподаткування визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

         3. Базу оподаткування визначено статтею 271 Податкового кодексу України.

      1. Ставки земельного податку визначено у додатках  2.1-2.2. «Ставки земельного податку» до цього Положення;

5. Пільги зі сплати земельного податку:

          5.1.        перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України;

          5.2.        перелік пільг для юридичних  осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України;

          5.3.        перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено у
додатку 2.3 «Пільги зі сплати земельного податку» до цього положення;

          5.4.        перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначено статтею 283 Податкового кодексу України;

          5.5.        порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 2-3 статті 284 Податкового кодексу України.

6. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені пунктами 2-4 статті 286 Податкового кодексу України.

10. Ставки земельного податку визначено у додатках 2.1., 2.2. до Положення про земельний податок у межах визначених статтями 274, 277.

 

 

Секретар сільської ради                        Мар?яна САВЮК                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток №6        

                                                                                    до рішення _____ сесії VІІІ скликання

                                                                                      № ______    

                                                                                                Від _____ червня 2022року                                                                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у населених пунктах на території Карапчівської сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Земельного, Податкового, Господарського, Цивільного, Бюджетного кодексів України, законів України  «Про  оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі», від 13.12.2006 № 1724 «Деякі питання оренди землі», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Положення регулює:

1.2.1. організаційні відносини, пов’язані з наданням в оренду земельних ділянок у населених пунктах на території Карапчівської сільської ради;

1.2.2. правові відносини між орендодавцем та орендарями по використанню земельних ділянок;

1.2.3. порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок.

 

ІІ. Терміни та визначення

2.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
         Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельної ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

         Об’єктами оренди є  земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

         Орендодавець – Карапчівська сільська рада в особі Карапчівського сільського голови.

         Орендарями земельних ділянок є  юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельної ділянкою.

         Орендарями земельних ділянок можуть бути:

         а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

         б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

         в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.

         Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами.

         Договір оренди землі - це строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності, та зобов’язання орендаря щодо використання земельної ділянки відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. 

          Договір суборенди – договір про передачу орендарем земельної ділянки в оренду третій особі за попередженням орендодавця.

          Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – вартість земельної ділянки в населених пунктах Апостолівської міської  ради, визначена відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

          Орендна плата за землю - це обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

          Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

          Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

          У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним, отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

          Ставка орендної плати – плата за користування земельною ділянкою, визначена у відсотках від нормативної грошової оцінки відповідно до цього Положення та рішень Карапчівської сільської ради.

         Податок - це обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу.

         Збір (плата, внесок) - це обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими      органами та особами юридично значимих дій.

          Ставка податку – законодавчо визначений річний розмір податкових нарахувань (плати) за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

          2.2. Орендодавцем земельних ділянок за цим Положенням виступає Карапчівська сільська рада в особі  Карапчівського сільського голови на підставі делегованих йому повноважень.

           2.3. Рішення про надання в оренду земельних ділянок приймає Апостолівська міська рада в межах своїх повноважень, визначених Земельним кодексом, або за результатами аукціону. 

 

ІІІ. Укладання договору оренди землі та його реєстрація

 

          3.1. Підставою для укладання договору оренди землі є прийняття рішення Апостолівської міської ради у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні підставою для укладання договору оренди є протокол аукціону. Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні визначається відповідним Положенням, затвердженим рішенням Карапчівської сільської ради та чинним законодавством. Укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено на підставі цивільно-правового договору або в порядку спадкування. При передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як сім років.

           3.2. Договір оренди землі укладається у письмовій формі відповідно до технічної документації або проекту землеустрою. Договір набирає чинності з моменту укладення та державної реєстрації права оренди. Моментом укладення договору є дата його реєстрації в Карапчівській сільській раді. Передача об'єкта оренди орендареві здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі.

          3.3. Функціональне використання земельної ділянки не може змінюватися протягом терміну дії договору оренди.

          3.4. Відповідальним за складанням проекту договору оренди земельної ділянки, його реєстрацію є юридичний відділ виконавчого комітету міської ради.

           3.5. Права та обов’язки орендодавця та орендарів визначаються договором оренди землі та цим Положенням.

           3.6. Реєстрація договору оренди землі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки

          4.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

          4.2. Розмір, форма та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем, крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.

         4.3. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря.

         4.4. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення та відповідний документ про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що розташовані на території Карапчівської сільської ради, який надається
Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області за зверненням орендодавця чи орендаря.

          4.5. Розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку оформляється у вигляді додатку до договору оренди землі.

          4.6. Юридичний сектор виконавчого комітету міської ради до 1 лютого поточного року подає органу доходів і зборів за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний орган доходів і зборів про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

          4.7. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

          - не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

          - не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

          4.8. Підставою застосування пільгової ставки у розмірі 3% нормативно-грошової оцінки землі для земельних ділянок, виділених під майбутнє будівництво, є подання відповідного клопотання до виконавчого комітету Карапчівської сільської ради з наданням копій декларації про початок будівництва та плану-графіку будівництва.

4.9. Пільгова ставка до земель, що зайняті поточним будівництвом та земель, виділених під майбутнє будівництво, застосовується до введення об’єкта в експлуатацію – але  не більше ніж до 1 року.

         4.10. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

         4.11. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 Податкового кодексу.

V. Ставки орендної плати за землю

        5.1. Основні ставки орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки землі визначено у додатку 3.1 «Ставки орендної плати за землю» до цього Положення.

     VІ. Порядок справляння орендної плати за землю

          6.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання договору.

         6.2. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

         6.3. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені договором оренди землі, до міського бюджету та використовується згідно з чинним законодавством.

         6.4. За несвоєчасну сплату орендної плати у строки, визначені договором оренди землі та цим Положенням, нараховується пеня з розрахунку 120 (ста двадцяти) відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу за кожний день прострочення.

        6.5. Контроль за правильністю обчислення, справляння і стягнення орендної плати за земельні ділянки здійснюється ОДПІ Чернівецької області.

 

VІІ. Внесення змін до договору оренди землі

         7.1. Зміни до договору оренди землі здійснюються за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками орендодавця та орендаря. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується у судовому порядку. 

         7.2. Додаткові угоди не укладаються у випадку перерахунку орендної плати при зміні ставок земельного податку та ставок орендної плати відповідно до змін чинного законодавства. Перерахунок розміру орендної плати на поточний рік проводиться до 01 березня щорічно та здійснюється орендодавцем самостійно у вигляді Розрахунку (додаток 1 до Положення). Орендар повинен щороку до 15 березня звернутись до орендодавця за отриманням відповідного розрахунку на поточний рік.

 

VІІІ. Припинення та розірвання договорів оренди землі

         8.1. Договір оренди землі припиняється в разі:

         - закінчення строку, на який його було укладено;

         - викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

        - поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

        - смерті фізичної особи - орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

        - ліквідації юридичної особи - орендаря;

        - відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

        - набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

        - припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

          8.2. Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом та у випадках зазначених у договорі оренди землі.

          8.3. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

          8.4. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

         У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

           8.5. Договір оренди землі може бути припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди землі.

           8.6. Несплата орендної плати терміном більше 3-х місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового розірвання договору з ініціативи орендодавця з вимогою відшкодування втрат від недоотримання коштів сплатою орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.

 

ІХ. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб

9.1. Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірваний у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об'єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

                У разі прийняття рішення про використання для суспільних потреб лише частини земельної ділянки може бути заявлена вимога про виділення такої частини в окрему земельну ділянку та розірвання договору оренди.

9.2. Вимога про розірвання договору оренди, зазначена у частині другій вищевказаної статті, може бути пред'явлена органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, уповноваженими надавати земельні ділянки для суспільних потреб відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, а також однією із сторін цього договору.

9.3. Розірвання договору оренди земельної ділянки в порядку, визначеному цією статтею, допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачається розмістити на земельній ділянці, неможливо розмістити на іншій земельній ділянці або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.

9.4. Розірвання договору оренди земельної ділянки, у разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб, здійснюється за умови повного відшкодування орендарю і третім особам збитків, спричинених цим, зокрема витрат, пов'язаних з виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди.

9.5. У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

9.6. У рішенні про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності, яка перебуває в оренді, для суспільних потреб зазначаються:

- площа, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);

- договори оренди землі, що підлягають розірванню;

- суспільні потреби, для задоволення яких здійснюється розірвання договорів оренди землі;

- особа, якій після розірвання договору оренди передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб, з визначенням умов такої передачі.

 

Х. Повернення земельної ділянки

10.1. Після припинення дії договору оренди землі орендар протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду, про що укладається відповідний акт прийому - передачі. 

10.2. Обов’язок по складанню акта прийому - передачі земельної ділянки покладається на сторону, яка передає земельну ділянку. У разі відсутності орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною орендодавцем.

10.3. Інші умови повернення земельної ділянки визначаються договором оренди землі.

ХІ. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі

11.1.У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

11.2. У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

 

ХІІ. Поновлення договору оренди землі

12.1. По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

12.2. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

12.3. У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:

- власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);

- уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).

Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу. Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

 

ХІІІ. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність

 

13.1. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

13.2. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.

13.3. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.

13.4. Не допускається продаж орендованих земельних ділянок без згоди на це орендаря.

13.5. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.

13.6. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства та умов договору оренди землі.

 

ХІV. Суборенда земельних ділянок

 

14.1. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

14.2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

14.3. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

14.4. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.

14.5. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється.

14.6. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.

 

 

ХV. Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки або комунальної власності

15.1. Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем третім особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

                    15.2. Право  на  оренду земельної ділянки державної або комунальної власності,  наданої  для  будівництва житлового будинку, може бути відчужене  орендарем  за  згодою  орендодавця  у  разі,  якщо таке будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором  оренди,  або якщо таке відчуження передбачено первинним договором оренди.

                    15.3. Орендар,  що  має  намір  відчужити  право  оренди  земельної ділянки за  згодою  орендодавця,  подає  особисто  або  надсилає рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву.

                    15.4. Орендодавець  у місячний строк з дня отримання заяви письмово надає  орендарю згоду на відчуження права оренди земельної ділянки або вмотивовану відмову в наданні такої згоди.

                    15.5. У разі, якщо в установлений цим розділом строк орендодавець не надав  згоди  на  відчуження  права  оренди  земельної ділянки або вмотивованої  відмови в її наданні, орендар може відчужувати право оренди   земельної   ділянки  через  десять  робочих  днів  з  дня закінчення цього строку.

                    15.6. Відчужене  право  оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

ХVІ. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність

 

16.1. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

16.2. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.

16.3. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.

16.4. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.

16.5. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.

 

 

ХVІІ. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку

Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

 

 

 Секретар сільської ради                                                                         Мар?яна САВЮК

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар