Статут частина 3

  • 459

 

VII. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО   ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками   освітнього процесу   у   закладі дошкільної освіти   є: діти   дошкільного  віку,  директор (завідувач),  педагогічні   працівники,  медичні   працівники,  помічники   вихователів,  батьки  або   особи  які  їх   замінюють,  фізичні  особи,  які   надають  освітні   послуги   у   сфері   дошкільної   освіти.

7.2. За   успіхи   у   роботі  встановлюються   такі   форми   матеріального   та   морального   заохочення: подяка, преміювання, відзначення відомчими грамотами, нагрудний знак «Відмінник освіти України» тощо.

7.3.Права   дитини   у   сфері   дошкільної   освіти:

*безпечні   та   нешкідливі   для   здоров’я   умови   утримання,  розвитку,  виховання   і   навчання;

*захист  від   будь-якої   інформації,  пропаганди  та  агітації,  що   завдає   шкоди   її  здоров’ю,  моральному   та   духовному   розвитку;

*захист   від   будь-яких  форм   експлуатацій  та  дій,  які   шкодять   здоров’ю  дитини,  а   також   фізичного   та   психічного   насильства,   приниження   її   гідності;

*здоровий   спосіб   життя.

7.4. Права   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють:

*обирати   і   бути   обраним   до   органів   громадського   самоврядування  закладу;

*звертатися  до   відповідних   органів   управління   освітою   з   питань   розвитку,  виховання   і   навчання   своїх   дітей;

*брати  участь  у   покращенні  організації  освтінього   процесу   та  зміцненні   матеріально-технічної   бази   закладу;

*відмовлятись  від   запропонованих   додаткових   освітніх   послуг;

*захищати  законні    інтереси   своїх   дітей   у   відповідних   державних    органах   і   суді.

Батьки,  або   особи   які  їх   замінюють,  зобов'язані:

*своєчасно   вносити   плату   за   харчування   дитини   в   закладі дошкільної освіти  у   вставновленому   порядку;

*своєчасно   повідомляти   заклад дошкільної освіти   про   можливість   відсутності   або   хвороби   дитини;

*слідкувати  за   станом  здоров'я  дитини;

*інші  права,   що  не   суперечать   законодавству  України.

7.5. На   посаду   педагогічного   працівника   закладу дошкільної освіти  приймається  особа,  яка  має  відповідну  вищу   педагогічну   освіту, а  саме,   освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або  молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про  освіту"  -  вищу  або  середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові  відносини   регулюються   законодавством   України  про   працю, Законами   України  «Про  освіту», «Про  дошкільну   освіту»,  іншими   нормативно-правовими  актами,  прийнятими  відповідно   до   них  правилами   внутрішнього   трудового   розпорядку.

7.7.Педагогічні  працівники   мають   право:

*на  вільний   вибір  педагогічно доцільних  форм,  методів  і  засобів   роботи   з  дітьми;

*брати   участь   у   роботі  органів   самоврядування   закладу;

*на  підвищення   кваліфікації,  участь  у   методичних   об’єднаннях,  нарадах  тощо;

*проводити   в установленому   порядку   науково-дослідну,  експериментальну,  пошукову   роботу;

*вносити  пропозиції   щодо   поліпшення   роботи  закладу;

*на   соціальне   та   матеріальне   забезпечення   відповідно   до   законодавства;

*об’єднуватися   у   професійні   спілки   та   бути   членами   інших  громадських об’єднань,  діяльність  яких   не   заборонена  законодавством;

*на   захист  професійної   честі   та   власної   гідності;

*інші  права,  що  не   суперечать   законодавству  України.

7.8. Педагогічні   працівники  зобов'язані:

*виконувати   статут,  правила  внутрішнього   розпорядку,  умови  контракту та трудового  договору;

*дотримуватися  педагогічної  етики,  норм  загальнолюдської  моралі,  поважати  гідність   дитини   та  її  батьків;

*забезпечувати   емоційний   комфорт,  захист  дитини   від   будь-яких   форм   експлуатації  та   дій,  які   шкодять   здоров’ю,  а  також  від   фізичного   та   психологічного  насильства;

*брати   участь   у   роботі  педагогічної   ради   та  інших   заходах  пов’язаних   з  підвищенням   професійного   рівня,   педагогічної  майстерності,  загальнополітичної   культури;

*виконувати   накази   та   розпорядження   керівництва;

*інші   обов’язки   що   не   суперечать   законодавству   України.

7.9. Педагогічні  та  інші   працівники   приймаються   на   роботу  до  закладу дошкільної освіти   директором (завідувачем).

7.10. Працівники  закладу дошкільної освіти   несуть  відповідальність   за   збереження  життя,  фізичне   і   психічне  здоров'я   дитини  згідно   із   законодавством.

7.11. Працівники  закладу дошкільної освіти  у   відповідності   до   статті   26  Закону  України «Про  забезпечення   санітарного   та   епідемічного   благополуччя   населення»  проходять   періодичні  безоплатні   медичні   огляди   в  установленному законодавством порядку.

7.12. Педагогічні   працівники   закладу дошкільної освіти   підлягають  атестації,  яка   здійснюється,  як   правило,  один  раз  на   п'ять   років   відповідно   до   Типового   положення   про   атестацію  педагогічних   працівників   України,  затвердженого   Міністерством   освіти   і   науки  України.

7.13. Педагогічні   працівники, які   систематично  порушують   статут,  правила   внутрішнього   розпорядку  закладу дошкільної освіти,  не   виконують  посадових   обов’язків,  умови   колективного   договору (контракту) або  за  результатами   атестації   не   відповідають  займаній  посаді,  звільняються  з   роботи   відповідно   до  чинного  законодавства.

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар