Статут частина 4

  • 486

VIII. УПРАВЛІННЯ   ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1.Управління   закладом дошкільної освіти   здійснюється   Карапчівською сільською радою.

8.2. Безпосереднє  керівництво   роботою   закладу дошкільної освіти   здійснює   його  директор (завідувач),  який   призначається   і   звільняється   з   посади      засновником  Карапчівською сільською радою  із   дотриманням   чинного   законодавства.

На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Директор (завідувач)   закладу дошкільної освіти:

*відповідає   за   реалізацію   завдань  дошкільної   освіти,  визначених    Законом   України   «Про  дошкільну   освіту»,  та  забезпечення   рівня   дошкільної   освіти   у   межах   державних   вимог   до   її  змісту   і   обсягу;

*здійснює   керівництво   і   контроль   за   діяльністю   дошкільного навчального закладу;

*діє   від   імені   закладу,  представляє   його   в     державних   та   інших   органах,  установах   і   організаціях,  укладає   угоди   з   юридичними   та   фізичними   особами;

*розпоряджається    в   установленному   порядку   майном, коштами   дошкільного навчального закладу  і  відповідає   за   дотримання   фінансової   дисципліни    та   збереження   матеріально-технічної    бази   закладу;

*приймає   на   роботу   та   звільняє   з   роботи   працівників   дошкільного   навчального закладу;

*видає   у   межах   своєї   компетенції    накази    та   розпорядження,  контролює   їх   виконання;

*затверджує   штатний   розпис  за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;

*контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування   дітей;

*затверджує   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку ,   посадові   інструкції   працівників   за   погодженням    з   профспілковим   комітетом;

*забезпечує    дотримання   санітарно-гігієнічних,  протипожежних   норм   і   правил   техніки   безпеки,  вимог   безпечної   життєдіяльності   дітей    і   працівників;

*контролює   відповідність   застосовуваних   форм,   методів  і   засобів   розвитку,  виховання   і   навчання   дітей   їх   віковим,  психофізіологічним  особливостям,  здібностям   і   потребам;

*підтримує   ініціативу   щодо   вдосконалення   освітньої   роботи,  заохочує   творчі   пошуки,  дослідну-експериментальну   роботу   педагогів;

*відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти, визначених законом України "Про дошкільну освіту",  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

*організовує   різні   форми   співпраці   з   батьками   або  особами,  що  їх   замінюють;

*щороку   звітує   про   свою   діяльність   закладу дошкільної освіти   на   загальних    зборах (конференціях)  колективу   та   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

8.3. Постійно   діючий   колегіальний   орган   у   закладі дошкільної освіти – педагогічна   рада закладу.

До   складу   педагогічної   ради   входять: директор (засновник), усі педагогічні   працівники,  медичні    працівники,  інші   працівники.  Можуть   входити   голови   батьківських   комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.  Запрошеними   з   правом   дорадчого   голосу   можуть   бути   представники   громадських   об′єднань,  педагогічні   працівники    закладів середньої освіти,  батьки   або   особи,  які  їх   замінюють.  Головою   педагогічної   ради   є  директор (завідуючий)   закладом дошкільної освіти.

Педагогічна   рада   закладу дошкільної освіти:

*схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

*формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

*визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

*затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

*заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

*розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

*визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

*ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

*розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

*має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

*розглядає   питання   освітнього процесу   в   закладі дошкільної освіти;

*організовує   роботу   щодо   підвищення   кваліфікації   педагогічних   працівників,  розвитку   їх   творчої   ініціативи;

*розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Робота   педагогічної    ради    планується    довільно    відповідно   до   потреб   закладу дошкільної освіти.

Кількість   засідань    педагогічної   ради   становить   не   менше   3-х  на   рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів (конференції) від працівників закладу - не менш ніж 50%, від батьківського комітету закладу - не менш ніж 50%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні   збори:

- приймають  Статут,  зміни   і   доповнення;

- обирають   раду   закладу дошкільної освіти,  її   членів    і   голову,  встановлюють   терміни   її   повноважень;

- заслуховують   звіт   керівника,  голови   ради   дошкільного   закладу   з   питань   статутної   діяльності   закладу,  дають  їй  оцінку  шляхом   таємного   або   відкритого    голосування ;

- розглядають   питання  навчально-виховної,  методичної    та   фінансово-господарської    діяльності    закладу дошкільної освіти;

- затверджують   основні  напрями   вдосконалення   роботи   і   розвитку    закладу дошкільної освіти.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновник, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У   дошкільному   закладі    може   діяти   піклувальна   рада – орган   самоврядування,  який   формується   з   представників   органів   виконавчої   влади,  підприємств,  установ,  навчальних   закладів,  організацій,  окремих   громадян   з  метою залучення   громадськості   до   розв'язання    проблем    освіти, забезпечення   сприятливих   умов  ефективної  роботи  дошкільного навчального  закладу.

Піклувальна   рада  ( у складі 5  осіб )  створюється   за   рішенням   загальних   зборів   або   ради   дошкільного   закладу.  Члени   піклувальної   ради   обираються   на   загальних   зборах   дошкільного   закладу   і   працюють   на   громадських   засадах.  Очолює   піклувальну   раду   голова,  який  обирається   шляхом   голосування  на  її  засіданні   з   числа  членів   піклувальної   ради.  Кількість   засідань   визначається   їх   доцільністю,  але,     як  правило,  не   менше   ніж  4-ри  рази  на  рік.

Основними   завданнями   піклувальної   ради  є :

- співпраця   з   органами   виконавчої   влади,   підприємствами,   установами,   організаціями,   навчальними   закладами,   окремими   громадянами,   спрямована   на   поліпшення   умов   утримання   дітей   у   дошкільному   закладі;

- сприяння   зміцненню   матеріально – технічної,   культурно – спортивної,   корекційно  -відновлювальної,   лікувально – оздоровчої   бази   дошкільного   закладу;

- сприяння   залученню   додаткових   джерел   фінансування   дошкільного   закладу;

- сприяння   організації   та   проведенню   заходів,   спрямованих   на   охорону   життя,  здоров'я   учасників  навчально-виховного   процессу;

- стимулювання   творчої   праці  педагогічних   працівників;

- всебічне   зміцнення  зв’язків   між   родинами   дітей   та   дошкільним   закладом;

- сприяння   соціально-правовому   захисту   учасників   навчально-виховного   процессу.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар