Статут частина 5

  • 453

IX. МАЙНО   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.    Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти складається з приміщеннь першого поверху  Йорданештської ЗОШ І-ІІІ ступенів, їхньої земельною ділянки, спортивним  та ігровими майданчиками, які перебувають на балансі Карапчівської сільської ради.

9.2.    Вартість основних фондів та інших матеріальних цінностей відображається в балансі централізованої бухгалтерії, яка обслуговує заклад дошкільної освіти.

 

              

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ
                   
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться відповідно до законодавства та його статуту.

10.2.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.1. Джерелами   фінансування   дошкільного   закладу   є   кошти:

- засновника - Карапчівської сільської ради;

-   відповідних   бюджетів   у   розмірі,   передбаченому   нормативами   фінансування;

- батьків  або   осіб,  які  їх   замінюють;

- добровільні  пожертвування   і   цільові  внески   фізичних   і   юридичних  осіб:

- інші   надходження,  не   заборонені    законодавством.

10.2. Заклад дошкільної освіти   за   погодженням   із   засновником Карапчівською сільською радою    має   право:

- придбавати,  орендувати  необхідне   йому   обладнання  та   інше   майно;

- отримувати   допомогу   від   підприємств,  установ,  організацій   або   фізичних   осіб;

- здавати   в   оренду   приміщення,  споруди,  обладнання   юридичним   та   фізичним  особам   для   провадження   освітньої   діяльності    згідно   із   законодавством.

10.3.Статистична  звітність 85-К про діяльність  закладу дошкільної освіти   здійснюється   відповідно   до   законодавства.

10.4.Порядок   ведення   діловодства  і   бухгалтерського  обліку   в   дошкільному   закладі   визначається   законодавством ,  нормативно-правовими   актами   Міністерства  освіти  і   науки   України   та   інших   центральних   органів   виконавчої   влади,  яким   підпорядковуються   дошкільні   заклади.

За   рішенням   засновника  закладу   бухгалтерський  облік   здійснюється    через   централізовану    бухгалтерію  Карапчівської сільської ради.

 

XI. КОНТРОЛЬ   ЗА   ДІЯЛЬНІСТЮ   ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2. Державний  контроль  за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють ДІНЗ та місцеві органи управління освітою.

11.3.Зміст,  форми   та   періодичність   контролю,  не   пов'язаного    з   освітнім   процесом   встановлюється відділом з гуманітарних питань Карапчівською сільською радою.

 

XІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник Карапчівська сільська рада або за рішенням суду.

Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом дошкільної освіти.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчального закладу і виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.2.1. За рішенням засновника, після погашення вимог кредиторів, всі наявні активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

12.3. У випадку реорганізації  права та зобов'язання закладу дошкільної освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства, або визначених навчальних закладів.

12.4. Порядок вивільнення працівників, їх подальше працевлаштування здійснюється засновником згідно Кодексу законів про працю України та Законом України “Про зайнятість населення”.

 

XІІІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

13.1 Зміни та доповнення до Статуту Йорданештського закладу дошкільної освіти затверджуються Засновником, викладаються в новій редакції і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

13.2 Цей Статут набирає чинності з дня його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

 

 

 

 

Карапчівський сільський голова _________________ Г.Ф.Лютик

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано

та скріплено печаткою

22(двадцять два ) аркуші

Карапчівський сільський голова    Лютик Г.Ф.

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар