Прогноз місцевого бюджету

  • 414

 

 

КАРАПЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 серпня 2021 року № 39 с. Йорданешти

 

 

 

Про схвалення прогнозу місцевого бюджету Карапчівської сільської територіальної громади 

на 2022–2024 роки

 

 

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевих бюджетів та Інструкції щодо його складання (зі змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Схвалити прогноз місцевого бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022–2024 роки (додається).

  2. Начальнику фінансового відділу  Наталі ВЕРЖАК винести на розгляд Карапчівської сільської ради прогноз місцевого бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022–2024 роки.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Мар’яну САВЮК.

 

 

 

Сільський голова Георгій ЛЮТИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому сільської ради

Від 30 серпня 2021 року № 39 

 

 

Прогноз
 місцевого бюджету Карапчівської сільської територіальної громади
 на 2022-2024 роки
 (_____24235000000_____)
 (код бюджету)

 

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 751  Бюджетного кодексу України,  Податкового кодексу України, Бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від  31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Карапчівській сільській територіальній громаді, як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними цілями бюджетної політики громади в 2022-2024 роках є:

 - забезпечення надходжень до бюджету Карапчівської сільської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку громади;

 

 

- визначення резервів росту доходів бюджету селищної територіальної громади;

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку селищної територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

- забезпечення виконання доходної частини бюджету Карапчівської сільської територіальної громади відповідно до показників, затверджених сільською радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Карапчівської сільської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених сільськими цільовими (комплексними) програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

 

Прогноз бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

 

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогнозні показники бюджету громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного  і збалансованого розвитку громади.

Структура бюджетоутворюючих галузей громади складається в основному  з підприємств, які сплачують податки. На території громади  зареєстровано 245 суб’єктів підприємництва, які  протягом  2021 року сплачують податки, в тому числі: юридичних - 89 суб’єкта господарювання ; фізичних підприємців-156 суб’єктів господарювання.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати та середньооблікова чисельність працюючих , середньомісячна заробітна плата  одного штатного працівника.

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано наступні положення і показники, визначені Бюджетною декларацією:

- продовження справляння військового збору;

- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із зазначенням 100 відсотків;

- збереження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

- застосування чинних ставок оподаткування основних податків.

 

Показники, визначені Бюджетною декларацією, які враховано при складанні Прогнозу:

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

 

Мінімальна заробітна плата, грн.

4723/5000

6000

6500

6700

7176

7665

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року, грн

2102

2189

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України у 2020-2024 роках.

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

Основні макропоказники економічного розвитку України

Валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року)

95,2

104,6

104,3

104,7

104,8

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

105,9

107,3

106,2

105,3

106,1

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)

104,6

108,7

108,0

106,1

106,4

 

 

Очікується, що  середньомісячна заробітна плата в 2021 році буде дорівнювати 9000,00 гривень. У 2024 році  динаміка щодо збільшення середньомісячної заробітної плати  зберігатиметься і складе 10728гривень. Відповідно очікується збільшення фонду оплати праці у 2021 році та прогнозується, що фонд оплати праці у 2024 році збільшиться на 19,2% у порівнянні з 2021 роком.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на середньостроковий період спрямовані на розвиток економіки та запровадження переробних виробництв в різних секторах економіки, а також впровадження заходів енергоефективності та залучення альтернативних джерел енергії та цифровізацію процесу управління.

 

III. Загальні показники бюджету

 

Прогноз включає показники бюджету сільської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Показники прогнозу на 2022-2024 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням сесії Карапчівської сільської ради  від 24.12.2020 №36 «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» внаслідок:

1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням від 24 грудня 2020 року «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів.

При розрахунку показників бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового , бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

 

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

 

 

 

IV. Показники доходів бюджету

 

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Карапчівської сільської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 32603,6 тис. грн. із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 7612,5 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 7083,8тис. грн. 

Неподаткові надходження – 528,7 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 509,9 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

Офіційні трансферти 24984,3 тис. грн., в т.ч.  з державного бюджету місцевим бюджетам –761,3 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 36215,4 тис. грн. із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) –  8234,2 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 7596,5 тис. грн.

Неподаткові надходження – 637,7 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 618,7 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

 

Офіційні трансферти – 27981,2 тис. грн., в т.ч.з державного бюджету місцевим бюджетам 761,3 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Карапчівської сільської  територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 39812,6 тис. грн. із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 8894,5тис. грн.,

в т.ч.

Податкові надходження – 8154,3 тис. грн.

Неподаткові надходження – 740,2 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 721,0 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

Офіційні трансферти  30918,1 тис. грн., в т.ч.з державного бюджету

 місцевим бюджетам – 761,3 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Карапчівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 

- очікувані показники економічного і соціального розвитку громади за

2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального громади на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- діючих на території громади ставок місцевих податків та зборів;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади за результатами 6 місяців 2021 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету сільської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Власні доходи загального фонду територіальної громади села сформовані у відповідності до ст.64 Бюджетного кодексу України за рахунок:

1.60% податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, який визначений в обсязі : 2022 рік – 3323,0 тис.грн; 2023 рік – 3645,2 тис. грн.; 2024 рік – 4041,4 тис. грн.

2.рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів : 2022 рік – 231,0 тис. грн., 2023 рік – 237,7 тис. грн., 2024 рік – 243,0 тис. грн.

3.акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: 2022 рік – 41,4 тис. грн., 2023 рік – 45,9 тис. грн., 2024 рік – 46,5 тис. грн.

4. податку на майно: 2022 рік-1003,4 тис.грн.; 2023 рік – 1029,2 тис. грн.;2024 рік – 946,3 тис. грн.

 

5.єдиного податку: 2022 рік-2485,0 тис.грн.; 2023 рік – 2638,5 тис. грн.;2024 рік – 2877,1 тис. грн.

Показники доходів бюджету наведено в додатку 2.

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

 

Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік  - 6800,00 грн, 2023 рік  та  2024 рік не передбачалися.

        Показники фінансування бюджету відображаються в додатку 3.

 

 

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Фінансування видатків бюджету Карапчівської сільської  територіальної громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Першочергово при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства,  впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей  цільових (комплексних) програм.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів відображаються в додатку 6.

Граничні показників видатків місцевого бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:

на 2022 рік в сумі 32603600,00 грн., в т.ч. загальний фонд – 32086900,00 грн., спеціальний фонд – 516700,00 грн.,

на 2023 рік в сумі 36215396,00 грн., в т.ч. загальний фонд – 35596696,00 грн., спеціальний фонд – 618700,00 грн.,

на 2024 рік в сумі 39812597,00 грн., в т.ч. загальний фонд – 39091597,00 грн, спеціальний фонд – 721000,00 грн.

Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

1. Державне управління - забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

2. Освіта. Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів  та у середньостроковій перспективі будуть направлені на  повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності  дошкільних навчальних закладів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою; здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:  забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти.

 В результаті проведеної роботи очікується  створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 2 заклади дошкільної освіти,  3 установ загальної середньої освіти.

3.Охорона здоровя. Ця галузь представлена виконанням Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини ». Пріорітетним напрямком галузі є реалізація права громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу;  забезпечення населення комплексними послугами із всебічної і безперервної первинної медичної допомоги ; попередження розвитку захворювань та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Очікувані результати – підвищення якості та ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторного лікування, невідкладної медичної допомоги, оптимальної амбулаторної паліативної допомоги; своєчасна вакцинація проти інфекцій, керованих специфічними засобами імунопрофілактики; забезпечення для поставлених цілей медичним обладнанням, інструментами.

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення . Основними цілями реалізації державної політики у цій сфері на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення. Завданнями на 2022-2024 роки є: забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Очікувані результати -  адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг через впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій; охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади.

5. Культура і мистецтво . Основними завданнями цієї галузі є популяризація народної творчості, її осучаснення;  проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на  відродження історичної пам»яті та естетичне виховання молоді; розкриття творчого потенціалу різновікових груп населення територіальної громади.

6. Житлово-комунальне господарство . Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання і належне утримання об’єктів комунальної власності.  Серед основних цілей реалізації державної політики у цій сфері є: забезпечення утримання в належному стані доріг населених пунктів територіальної громади; утримання в належному екологічному та санітарному стані території громади;  збереження та утримання на належному рівні зелених зон , кладовищ,  зон відпочинку,  забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

 

.

VII. Бюджет розвитку

 

Показники бюджету розвитку сільського бюджету становлять: на 2022 рік – 6800,00 грн. Джерелом фінансування бюджету розвитку є надходження від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; від продажу земельних ділянок та прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, та кошти, що передаються із загального фонду до спеціального.

Інформація щодо показників бюджету розвитку на середньостроковий період наведена у додатку 9 до Прогнозу.

На виконання інвестиційних проектів бюджетні призначення не передбачаються.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

Основною метою побудови міжбюджетних відносин на середньостроковий період є забезпечення надання якісних послуг жителям громади та підвищення ефективності використання коштів сільського бюджету.

Протягом 2022-2024 рр. прогнозується отримання трансфертів з інших бюджетів : з державного бюджету: базова дотація та освітня субвенція; з обласного бюджету: дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету сільської територіальної громади прогнозується:

2022 рік – 24223000,00 грн;

2023 рік – 27219900,00 грн;

2024 рік – 30156800,00 грн,

у тому числі: - базова дотація:

2022 рік – 8142800,00 грн;

2023 рік – 9608100,00 грн;

2024 рік – 11343200,00 грн;

- освітня субвенція:

2022 рік – 16080200,00 грн;

2023 рік – 17611800,00 грн;

2024 рік – 18813600,00 грн;

Обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету до бюджету міської територіальної громади прогнозується:

2022 рік – 761300,00 грн;

2023 рік – 761300,00 грн;

2024 рік – 761300,00 грн,

у тому числі:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету:

2022 рік – 761300,00 грн;

2023 рік – 761300,00 грн;

2024 рік – 761300,00 грн,

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів відображені у додатку 11.

Прогнозом передбачено надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам:

Бюджету Глибоцької селищної територіальної громади – Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:

2022 рік – 527710,00 грн.,

2023 рік -  585758,00 грн.,

2024 рік – 650191,00 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам відображені у додатку 12.

 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

            До Прогнозу бюджету  Карапчівської сільської територіальної громади на  2022-2024 рр. додаються наступні додатки:

Додаток 1«Загальні показники бюджету»

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»

 

           Не складались у зв’язку відсутності показників:

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»

Додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                     Наталя ВЕРЖАК

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар